top of page

wo 23 apr

|

Erg Chebbi

TC travel - 'Into Stillness' Desert Retreat

Ga mee naar de woestijn. Laat de hectische wereld achter je; ga van doen naar zijn, je blik van buiten naar binnen. Ademruimte. Samen met een groep avonturiers, onderzoekers, stilte-liefhebbers en -haters (ja echt), durfallen, diepgangers, gelukszoekers. SCROLL VOOR MEER INFO

TC travel - 'Into Stillness' Desert Retreat
TC travel - 'Into Stillness' Desert Retreat

Tijd en locatie

23 apr 2025, 10:00 – 30 apr 2025, 10:00

Erg Chebbi, Merzouga, Marokko

Over het evenement

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Ga mee op avontuur en vindt ruimte 

Vijf volle dagen in de woestijn, buiten slapen onder de grootse sterrenhemel (of in een klein tentje ;-)), lopen door het warme zand, omhuld door alle elementen. Het vinden van je eigen route, met in de verte de kameel die je de weg wijst. Vanuit het hoofd steeds dieper zakken in het lichaam zakken. Door het niets heen, langzaamaan steeds steviger je eigen pad te vinden, omhuld door zon en zand. Wil je weten waar je naar op weg bent? Terug naar de essentie, jouw essentie, jouw waarheid, jouw natuur.

Sluit je aan bij deze groep reizigers, door de woestijn, door het leven.

En ook als je dit allemaal heel spannend vindt ben je welkom. Juist dan. In het gebied dat we het spannendst vinden is het meest te halen.

‘Als je je pad stap voor stap voor je ziet liggen, dan is het niet jouw pad.  Je maakt je eigen pad met elke stap die je zet. Daarom is het jouw pad.’ 

Joseph Campbell

Laat de tijd verdwijnen. 5 minuten wordt een uur, een uur wordt 10 seconden. Verbind je met alle elementen. Voel de wederkerigheid met de aarde: de liefde van de aarde, tegenover jouw dankbaarheid. Gefocust in het nu. Verbonden met de waarde van ons bestaan. Haal jezelf terug, naar jouw essentie. De natuur als je bondgenoot. 

Tijd voor jou. Los van de klok, van je telefoon. Vrede en kalmte naar je geest brengen. En ondertussen kijk je alles wat dat in de weg staat aan. Niets hoeft weg, alles is welkom. Vertrouw de mens die je van binnen draagt. Langzaam alles omarmend wat zich aandient. Ga stap voor stap. Mis geen stap van je leven. Respectvol naar jezelf, naar je lichaam.

Opzet - voor- en nazorg!

Een woestijnreis boek je niet zomaar. Je haalt het meeste uit je reis met een heldere intentie. Om je daarbij te helpen het volgende programma:

  • Intake - individueel coachgesprek
  • Kennismaking met de groep
  • De reis!
  • Nazorg en thuiskomst - individueel coachgesprek
  • Terugkommiddag met de groep

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte is 16.

Kosten

  • Particulier tarief: 1295 euro
  • Studenten tarief: 895 euro (bij voldoende inschrijving)
  • Zakelijk tarief: 1595 euro 
  • Let op: 100 euro korting als je vòòr 1 januari aanmeldt!

Inclusief organisatie & begeleiding, 2 hotelovernachtingen (2/3 persoonskamers),  6 dagen woestijntocht all-inclusive, eten, kamelen, gidsen, reis per minivan retour

Exclusief vliegen naar Fez, fooien, souvenirs etc.

Voor Marokko is geen visum nodig, en er geldt op dit moment een veilig reisadvies.

NB: sluit voor jezelf een goeie reis- en annuleringsverzekering af.

Aanmelding

Meld je aan door een mail te sturen naar info@truecircle.nl

of via het formulier op de contactpagina.

Voorwaarden

LET OP. Je kiest bij ons voor een avontuurlijke reis en daarmee ook voor een zeker risico. De lokale (weers-)omstandigheden in de Sahara kunnen ons bijvoorbeeld dwingen het geplande reisschema aan te passen. Als wij onze toevlucht moeten nemen tot alternatieve routes en/of overnachtingen, kan je ervan op aan dat wij ons uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Voor onze annuleringsvoorwaarden zie onder veelgestelde vragen.

Wil je meer informatie en/of heb je antwoorden nodig om tot een beslissing te kunnen komen aarzel niet contact op te nemen met

Marijke Levelink 06-40097867

Sander van Hesteren 06-48548135

of mail naar info@truecircle.nl

Globaal programma

(om je een indruk te geven - wijzigingen zijn waarschijnlijk)

Dag 1: Aankomst in Fez (of Marrakesh) – Reis van 8 uur per (mini)van door het Atlasgebergte naar de voet van de Sahara, de Erg-Chebbi woestijn

Overnachting in luxe hotel met voeten in Saharazand

Dag 2: ontbijt en openen van de stilte. Te voet (en met kamelen) de woestijn in - overnachting in open lucht (of een tent)

Dag 3: trekking te voet (en met kamelen) door de woestijn - overnachting in open lucht (of een tent)

Dag 4: trekking te voet (en met kamelen) door de woestijn - overnachting in open lucht (of een tent)

Dag 5: trekking te voet (en met kamelen) door de woestijn - overnachting in open lucht (of een tent)

Dag 6: trekking te voet (en met kamelen) door de woestijn - overnachting in open lucht (of een tent)

Dag 7: afscheid van de woestijn/reis van 8 uur per (mini)bus terug naar Fez (of Marrakesh) - Overnachting in Riad.

Dag 8: vliegtuig terug 

ENGLISH VERSION

Come along to the desert. Leave the hectic world behind you; go from doing to being, your view from outside to inside. Breathing space. Together with a group of adventurers, researchers, silence lovers and haters (yes really), daredevils, deep thinkers, fortune seekers.

Join us on an adventure and find space. Five full days in the desert, sleeping outside under the grand starry sky (or in a small tent ;-)), walking through the warm sand, enveloped by all the elements. Finding your own route, with the camel in the distance showing you the way. From the head sink deeper and deeper into the body. Through the nothingness, slowly finding your own path more and more firmly, enveloped in sun and sand.

Do you want to know where you are heading? Back to the essence, your essence, your truth, your nature. Join this group of travelers, through the desert, through life.

And even if you find this all very exciting, you are welcome. Right then. The most can be achieved in the area that we find most exciting.

'If you see your path laid out before you step by step, then it is not your path. You create your own path with every step you take. That's why it's your path.' Joseph Campbell

Make time disappear. 5 minutes becomes an hour, an hour becomes 10 seconds. Connect with all elements. Feel the reciprocity with the earth: the love of the earth, versus your gratitude. Focused in the now. Connected to the value of our existence. Take yourself back to your essence. Nature as your ally.

Time for you. Apart from the clock, from your phone. Bringing peace and tranquility to your mind. And in the meantime, you look at everything that gets in the way. Nothing has to go, everything is welcome. Trust the person you carry inside. Slowly embracing everything that presents itself. Go step by step. Don't miss a step of your life. Respectful of yourself, your body.

Setup - before and after care!

You don't just book a desert trip. You get the most out of your trip with a clear intention. To help you with this, the following program:

-  Intake

-  individual coaching meeting

-  Getting to know the group 

-  The journey!

-  Aftercare and return home - individual coaching conversation

-  Return afternoon with the group 

Groupsize

The maximum group size is 16.

Costs

- Private rate: 1295 euros

- Student rate: 895 euros (with sufficient registration)

- Business rate: 1595 euros

(Prices include BTW / VAR)

Including organization & guidance, 2 hotel nights (2/3 person rooms), 6 days desert tour all-inclusive, food, camels, guides, trip by minivan return

Excluding flights to Fez, tips, souvenirs, etc.

No visa is required for Morocco, and there Safe travel advice currently applies.

NB: take out good travel and cancellation insurance for yourself.

Registration

Register by sending an email to info@truecircle.nl or via the form on the contact page.

Conditions

PLEASE NOTE. With True Circle you choose an adventurous trip and therefore also a certain risk. For example, local (weather) conditions in the Sahara may force us to adjust the planned itinerary. If we have to resort to alternative routes and/or overnight stays, you can count on it that we will do our utmost to maintain the quality of the trip as much as possible.

For our cancellation conditions, see frequently asked questions.

If you need more information to come to a decision, please contact us. Marijke Levelink 06-40097867 and Sander van Hesteren 06-48548135

or email info@ truecircle.nl.

Global program

To give you an impression - changes are likely ;-)

Day 1: Arrival in Fez (or Marrakesh) – 8-hour journey by (mini) van through the Atlas Mountains to the foot of the Sahara, the Erg- Chebbi desert Overnight stay in luxury hotel with feet in Sahara sand

Day 2: breakfast and opening of the silence. On foot (and with camels) into the desert - overnight stay in the open air (or a tent)

Day 3: trekking on foot (and with camels) through the desert - overnight stay in the open air (or a tent)

Day 4: trekking on foot (and with camels) through the desert - overnight stay in the open air (or a tent)

Day 5: trekking on foot (and with camels) through the desert - overnight stay in the open air (or a tent)

Day 6: trekking on foot (and with camels) through the desert - overnight stay in the open air (or a tent) with camels) through the desert - overnight stay in the open air (or a tent) Day 7: farewell to the desert / 8-hour journey by (mini) bus back to Fez (or Marrakesh) - Overnight stay in Riad.

Day 8: plane back

MEER ALGEMENE INFORMATIE VIND JE HIER 

Deel dit evenement

bottom of page